ข่าว

'กกต.' เปิดรับการสรรหา เป็นผอ.และกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

6-10 กุมภาพันธุ์นี้ 'กกต.' เปิดรับการสรรหา ผอ.และกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง คุณสมบัติใกล้เคียงกับผู้สมัครส.ส.

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง เพื่อรองรับการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้น  ที่ กกต. จะแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งละ  1 คน  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งละ 3 คน   

 

โดย กกต.กำหนดการสรรหา ด้วยการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์นี้   

 

 

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหาต้องยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  ตามแบบใบสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

 

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ สัญชาติไทยโดยการเกิด   มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทาม  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้น  มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต และห้ามมีลักษณะต้องห้าม คือ  ติดยาเสพติดให้โทษ  เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช   อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่   วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึง 10 ปี นับถึงวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทาม เว้นแต่ ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

 

เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ   เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

 

 

 

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น   เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ  อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง

 

เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครแล้ว หากมีผู้สมัครผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 2 คน หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง น้อยกว่า 6 คน  ให้ ผอ.ประจำจังหวัด   ดำเนินการทาบทามบุคคลจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 8 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 เพื่อสมัครเข้ารับการสรรหาให้ครบตามจำนวน   โดยยื่นใบสมัคร แล้วแต่กรณีภายใน 3 วันนับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติ และพฤติการณ์ของผู้เข้ารับการสรรหาและผู้ที่ได้รับการทาบทามให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน  นับแต่วันปิดรับสมัคร

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด