ข่าว

เปิดผลโพลชมนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ปลื้มผลงานกระทรวงเกษตรฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดผลสำรวจประชาชนกว่า 90% ปลื้มผลงานกระทรวงเกษตรฯ ในปี 65 พึงพอใจนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” มากสุด เป็นหน่วยงานช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง

วันที่ 5 ธ.ค.65 รศ.ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการสำรวจความความพึงพอใจของผู้รับบริการ และสำรวจการรับรู้ความเข้าใจของประชาชน ที่มีต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565ได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565-2 มกราคม 2566 กระจายกลุ่มตัวอย่างในทุกจังหวัดของประเทศไทย จำนวน 1,678 ชุด พบว่า ร้อยละ 87.39 ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2565

 

ด้านความพึงพอใจผลงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.38 พึงพอใจยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรฯ รองลงมา ร้อยละ 90.21 ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร และร้อยละ 87.04  ยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

ด้านความพึงพอใจผลงานตามนโยบาย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.18 พึงพอใจนโยบายตลาดนำการผลิต รองลงมา ร้อยละ 90.58 นโยบายการส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา,ร้อยละ 90.18 นโยบายการประกันรายได้เกษตรกร,ร้อยละ 89.37 นโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร และร้อยละ 89.13 การประกันภัยพืชผล

เปิดผลโพลชมนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ปลื้มผลงานกระทรวงเกษตรฯ

ด้านความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.91พึงพอใจแอพพลิเคชั่น “เกษตรดิจิทัล” รองลงมา ร้อยละ 87.83 แอพพลิเคชั่น “Plants For U”, ร้อยละ 87.76 แอพพลิเคชั่น “สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล”, ร้อยละ 87.62 แอพพลิเคชั่น “OAE OIC”, ร้อยละ 87.52 แอพพลิเคชั่น “SmartMe” และร้อยละ 87.22 แอพพลิเคชั่น “Smart Co-op”

 

ขณะที่ภาพลักษณ์ของกระทรวง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.24 ประชาชนมองว่า เป็นหน่วยงานที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคง รองลงมา ร้อยละ 89.44 เป็นหน่วยงานบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ, ร้อยละ 89.39 เป็นหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจภาคการเกษตรและสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และร้อยละ 89.21 เป็นหน่วยงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ส่วนผลการปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กร ส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.31 มองว่า มีคุณธรรม รองลงมา ร้อยละ 87.01 มีความสามารถในการสร้างสรรค์, ร้อยละ 86.38 ตรงไปตรงมา และร้อยละ 84.99 ตรวจสอบได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด