ข่าว

กฎหมาย'เลือกตั้ง' ส.ส. ข้ามผ่านหาร500มาไกลแล้ว

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเชื่อ 30 พ.ย.นี้ 'ศาลรัฐธรรมนูญ'ไม่มีประเด็นให้วินัจฉัยกฎหมายเลือกตั้งส.ส. กลับไปใช้สูตรหาร500

 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เชื่อว่า นัดแถลง ด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ ของศาลรัฐธรรมนูญในวันพุธ ที่ 30 พ.ย 2565 เวลา 09.30 น.นั้น จะไม่ทำให้การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ กลับไปหาร 500 ดังที่บางคนเข้าใจ

เพราะคำร้อง ของ ส.ส./ส.ว 105 คน ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.(ฉบับที่...) พ.ศ. ... มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ เท่านั้น

ซึ่งประธาน กกต.ได้ชี้แจงว่า รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ 2564 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ม.92 ถึง ม.94 ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง ร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

 

โดยยกเลิกวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคจะพึงมี และส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคพึงจะได้รับ จึงไม่มีกรณีที่จะต้องคำนวณหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อตาม ม.92 ถึง ม.94


 

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

 

ดูจากคำร้องแล้ว ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า ม.25 และ ม.26 ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ ม.93 และ ม.94 และกระบวนการตราขึ้นไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่เท่านั้น

สาระสำคัญ ของ ม.25 และ ม.26 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ยกเลิกการคำนวณ ส.ส. พึงมี และ ส.ส. บัญชีรายชื่อพึงได้รับ ตาม ม.93 กรณีเลือกตั้งทั่วไปในเขตเลือกตั้งที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังประกาศผลไม่ครบทุกเขตเลือกตั้ง  ตาม ม.94 กรณีภายใน 1 ปี หลังวันเลือกตั้งทั่วไป แล้วมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยเหตุไม่สุจริตและเที่ยงธรรม

ซึ่งระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวต้องนำคะแนนจากเขตเลือกตั้ง ไปคำนวณด้วย เมื่อเปลี่ยนเป็นระบบเลือกตั้ง เป็นแบบบัตร 2 ใบ คิดคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อจากบัตรเลือกตั้งที่เลือกพรรคการเมืองแล้ว จึงไม่มีกรณีคำนวณ ตาม ม.93 และ ม.94จากคำชี้แจงของ กกต.ไม่มีข้อความใดบ่งชี้ว่า ม.25 ม.26 ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ ม.93 และ ม.94 ผู้ร้องไม่ได้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 100 ตาม ม.23 ของร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือไม่ จึงเป็นเหตุมิให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในกรณีนี้

 

 

ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่า การยกเลิกไม่คำนวน ส.ส.พึงมี และส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองพึงจะได้รับ ตาม ม.25 และ ม.26 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ม.93 และ ม.94 และวินิจฉัยกระบวนการตราร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น

 

ถ้าวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้ง กรณีไม่ใช่สาระสำคัญ 2 มาตรานี้ก็ใช้บังคับไม่ได้ ร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ก็เข้าสู่ขั้นตอนนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ถ้าเป็นสาระสำคัญ ก็ตกทั้งฉบับ ต้องไปยกร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้งใหม่ ส่งเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาใหม่ ไม่มีกลับไป หาร500 แน่นอน

 

ข่าวยอดนิยม