ข่าว

เพื่อไทยตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการ "เลือกตั้ง" หวังแลนด์สไลด์

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เพื่อไทย" จัดทัพรับเลือกตั้งครั้งใหม่ วางคนสำคัญ คุมงานข้อมูลเลือกตั้ง เฉลิม นำทีมปราศรัย อีสาน-กทม. โอ๊ค -อุ๊งอิ๊ง โผล่ ร่วมวงด้วย

พรรคเพื่อไทย จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย
เตรียมความพร้อมของพรรคสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
เกิดประสิทธิผลสูงสุดที่จะทำให้พรรคได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในที่สุด  
พรรคเพื่อไทยจึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมทีมประชาสัมพันธ์
ทีมกฎหมาย ภูมิธรรม - พรหมินทร์ คุมข้อมูลเลือกตั้ง ร่วมกับพันศักดิ์ วิญญรัตน์และนพดล ปัทมะ

ประชุมพรรคเพื่อไทย เปิดศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง

 

ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม  นิติสิริ ที่ปรึกษา

2. นายชลน่าน ศรีแก้ว ที่ปรึกษา

3. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา

4. พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์   ที่ปรึกษา

5. ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง  ที่ปรึกษา

6. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ที่ปรึกษา

7. นายพานทองแท้ ชินวัตร ที่ปรึกษา

8. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ที่ปรึกษา

9. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง

10. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง

11. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง

12. นายสุทิน คลังแสง รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง

13. นายจักรพงษ์ แสงมณี  เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง

โดยแบ่งกลุ่มงาน ดังนี้
 กลุ่มงานนโยบายและข้อมูลการเลือกตั้ง  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย
1.นายภูมิธรรม เวชยชัย
2.นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
3.นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์
4.นายนพดล ปัทมะ

กลุ่มงานบริหารพื้นที่ผู้รับผิดชอบ แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
ภาคเหนือ
1.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
2.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
3.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
4.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
2.นายสุทิน คลังแสง
3.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
4.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
5.นายเกรียง กัลป์ตินันท์
6.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
7.นายพงศกร อรรณนพพร

ภาคกลาง
1.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
2.ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม  นิติสิริ
3.นายจาตุรนต์ ฉายแสง
4.นายสรวงศ์ เทียนทอง

กรุงเทพมหานคร
1.นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
2.นายวิชาญ มีนชัยนันท์
3.นายวราวุธ ยันต์เจริญ
4.นายดนุพร ปุณณกันต์

ภาคใต้
1.นายชลน่าน ศรีแก้ว
2. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
3.นายจักรพงษ์ แสงมณี
4.นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์

3. กลุ่มงานกฎหมายและป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
1.รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ศิรินิล
2.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
3.พลตำรวจตรีสุรสิทธิ์  สังขพงศ์
4.นายกฤช เอื้อวงศ์
5.นายวัฒนา เตียงกูล

4.กลุ่มงานรณรงค์และผลิตสื่อ
ผู้รับผิดชอบ

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย
2.นายทรงศักดิ์ เปรมสุข
3.นายเฉลิม แผลงศร

5. กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ
1.นายนพดล ปัทมะ
2.นายพิชัย นริพทะพันธุ์
3.นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
4.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
5.นางสาวลิณธิภรณ์   วริณวัชรโรจน์
6.นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา
7.นางสาวชญาภา สินธุไพร

6. กลุ่มงานปราศรัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และกรุงเทพมหานคร  ผู้รับผิดชอบ
1.ร้อยตำรวจเอกเฉลิม  อยู่บำรุงประธานคณะทำงาน
2.นายสุทิน คลังแสง คณะทำงาน
3.นายอดิศร เพียงเกษ คณะทำงาน
4.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขานุการคณะทำงาน

 ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้   ผู้รับผิดชอบ
1. นายจาตุรนต์ ฉายแสงประธานคณะทำงาน
2. นายสุทิน คลังแสง คณะทำงาน
3. นายเอกพร รักความสุข คณะทำงาน
4. นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ เลขานุการคณะทำงาน

 

ติดตามคมชัดลึกได้ที่

LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด