ข่าว

ครม. เห็นชอบ ช่วยเหลือ ผู้ลงทะเบียน "บัตรคนจน" กรณีติดต่อคู่สมรสไม่ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม. เห็นชอบ แนวทางช่วยเหลือ ผู้ลงทะเบียน "บัตรคนจน" กรณีติดต่อคู่สมรสไม่ได้ ทั้งกลุ่มเปราบางและบุคคลทั่วไป ต้องมีพยาน 2 คน ปิดลงทะเบียน 19 ตุลาคมนี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม.  ตามที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นมา พบว่ามีประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียน แต่เกิดปัญหา โดยเฉพาะในกรณีที่มีคู่สมรสแต่ไม่สามารถติดต่อมาลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ ซึ่งขณะนี้มีมากถึง 1 แสนราย ดังนั้น ครม.จึงมีมติเห็นชอบแนวปฎิบัติสำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ 

1. กลุ่มเปราะบาง  ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนที่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565)  ผู้พิการหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ ยังสามารถลงทะเบียนโดยรับรองตนเองว่า "ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้" พร้อมลายมือชื่อพยานรับรองด้วยจำนวน 2 คน และต้องมีการลงนามรับรองจากเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอหรือ ผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองและเทศบาลนครในพื้นที่  เจ้าหน้าที่สำนักเขตที่ผู้อำนวยการเขตมอบหมาย  เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเมืองพัทยา) ไปยื่นที่หน่วยงานรับลงทะเบียน  ซึ่งกระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติกลุ่มดังกล่าวตามสถานะ

2. กลุ่มทั่วไป ได้แก่ ผู้ลงทะเบียนที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี ยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียน กรณีไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเพื่อดำเนินการได้ ให้ผู้ลงทะเบียนรับรองในเอกสารที่กระทรวงการคลังกำหนดว่า "ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้" พร้อมลายมือชื่อพยานจำนวน 2 คน นำไปยื่นต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน  กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวในสถานะไม่มีคู่สมรส  
 

เมื่อผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ จะสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯ ปี 2565 ได้เมื่อยืนยันตัวตน ณ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ (ภายในระยะเวลา 180 วัน) และธนาคารกรุงไทย (ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด)  ทั้งนี้ หากต้องใช้ใบสำคัญการหย่าในการลงทะเบียน จะต้องนำใบสำคัญการหย่าหรือเอกสารอื่นใดที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด มาแสดงให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี  นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ


โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า แนวทางการดำเนินการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการบัตรสวัสดิการรัฐ" ปี 2565 แต่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสเพื่อลงนามในแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ โดยอาจมีหลายสาเหตุ เช่น ถูกทิ้งร้าง แยกกันอยู่กับคู่สมรส อยู่ระหว่างการดำเนินการหย่าร้าง เป็นต้น โดยจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 19 ตุลาคม 2565

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ