ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นายทหาร" 765 นาย พล.อ.สนิธชนก ขึ้น ปลัดกระทรวงกลาโหม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นายทหาร" 765 นาย พล.อ.สนิธชนก ขึ้น ปลัดกระทรวงกลาโหม

(10 ก.ย.2565) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เรื่องให้นายทหารรับราชการ จำนวน 765 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 สำหรับรายชื่อและตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

 

 • พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พลเอก นุชิต ศรีบุญส่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

(ฝ่ายเสธ. นายกฯ) พลตรี ณัฐวุฒิ ภาสุวณิชยพงศ์ ผู้อานวยการสานักการฝึก กรมยุทธการทหารบก เป็น หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม

กองทัพไทย

 

 • พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเอก ศิราวุธ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ รองเสนาธิการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการควบคุมปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) เป็น รองผู้บัญชาการทหารสูง
 • พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสธนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร
 • พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น รองเสนาธิการทหาร
 • พลโท อนุสรรค์ คุ้มอักษร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์

กองทัพบก

 

 • พลเอก เจริญชัย สินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหาร เป็น รองผู้บัญชาการทหารรอง ผบ.ทบ
 • พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
 • พลโท อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ เจ้ากรมยุทธการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก
 • พลโท ธราพงษ์ มาละคำ แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
 • พลตรี พนา แคล้วปลอดทุกข์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1
 • พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3
 • พลตรี ศานติ สกุลตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพภาคที่ 4

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์

 

กองทัพเรือ

 

 • พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น เสนาธิการทหารเรือ
 • พลเรือโท อะดุง พันธ์เอี่ยม เจ้ากรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

 

กองทัพอากาศ

 

 • พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศเอก พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล เสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ

พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ (ตท.22) ผู้ช่วย ผบ.ทอ. เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด