ข่าว

ระวัง 11 ข้อห้าม ทำเเล้วผิดกฎหมายเลือกตั้ง ถ่ายรูปเเบบไหนเข้าข่ายผิดด้วย

ระวัง 11 ข้อห้าม ทำเเล้วผิดกฎหมายเลือกตั้ง ถ่ายรูปเเบบไหนเข้าข่ายผิดด้วย โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ก่อนถึงวัน "เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม." และ ส.ก. รวมถึงการเลือกตั้งเมืองพัทยา 22 พ.ค. นี้ นับเเต่วันนี้ไปจนถึงวันลงคะเเนนเลือกตั้งเเล้วเสร็จ ปิดหีบ 17.00 น. ตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น กำหนดข้อห้ามที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง 11 ข้อ
 

1. รู้ว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้ง เเต่พยายามออกเสียงลงคะแนน

2. ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหาย หรือทำให้เป็นบัตรเสีย 

3. ห้ามผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง

4. ห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง

5. ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

6. ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

7. ห้ามขาย แจก หรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

8. ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียกรับเงิน หรือประโยชน์ เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัคร

9. ห้ามใส่ร้ายเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งหรือเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

10. ห้ามทำเครื่องหมายไว้ที่บัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ง

11. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

บทลงโทษ หากฝ่าฝืนข้อกฎหมาย 

1. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้ง ที่ได้รับจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปีหรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นมีกำหนด 20 ปี

 

2. ห้ามทำเครื่องหมายไว้ที่บัตรเลือกตั้ง นอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด 10 ปี

 

3. ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

4. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มีอำนาจ หรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทำการเป็นเหตุให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง โทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

 

5. ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ว่าลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

6. ผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหว่าง เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันเลือกตั้ง โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

7. ห้ามเล่นพนันผลของการเลือกตั้ง โทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนดสิบปีและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ข่าวยอดนิยม