ข่าว

"แก้ภัยแล้ง" ครม.อนุมัติ "งบกลาง" 5,615 ล้านบาทรองรับ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.อนุมัติ "งบกลาง" 5,615 ล้านบาท ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ "ภัยแล้ง" และฝนทิ้งช่วง ปี 2565 จำนวน 2,525 รายการ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 "งบกลาง" รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 5,615 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ "ภัยแล้ง" และฝนทิ้งช่วง ปี 2565 จำนวน 2,525 รายการ ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 112 รายการ งบประมาณ 1,413ล้านบาท, กรมชลประทานจำนวน 621 โครงการ งบประมาณ 1,162 ล้านบาท, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 670 โครงการ งบประมาณ 1,064 ล้านบาท

 

กรมทรัพยากรน้ำจำนวน 111 โครงการ งบประมาณ 972 ล้านบาท, องค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 497 โครงการ งบประมาณ 567 ล้านบาท, จังหวัดจำนวน 492 โครงการ งบประมาณ 355 ล้านบาท, กรมเจ้าท่าจำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 49 ล้านบาท 

,เทศบาลเมืองจำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 27 ล้านบาท และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 2.7 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.)ได้ระบุว่า พบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตพื้นที่ให้บริการการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 24 จังหวัด

 

นอกเขตพื้นที่ให้บริการการประปาส่วนภูมิภาค(ประปาท้องถิ่น)จำนวน 50 จังหวัด และพื้นที่เกษตรกรรม นอกเขตชลประทานที่เพาะปลูกนารอบที่ 2 (นาปรัง)จำนวน 11 จังหวัด พื้นที่ปลูกพืชต่อเนื่อง(ไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ) จำนวน 4 จังหวัด

 

รวมทั้งพื้นที่ด้านคุณภาพน้ำ ที่ต้องเฝ้าระวังการรุกล้ำของน้ำเค็มที่อาจส่งผลกระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน 5 จังหวัด จึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำฤดูแล้งปี 2564/2565 จำนวน 9 มาตรการ

 

และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2565 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมแผนงานโครงการเร่งด่วนที่สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามผลการประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ปี 2564/2565 ของกอนช.

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด