ข่าว

ราชกิจจาฯ ลงประกาศสภาฯตั้ง "กมธ. กาสิโน" 60 คน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสภาผู้แทนราษฎรตั้ง "คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร" จำนวน 60 คน

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ ลงประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง "ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร"(Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจากธุรกิจ "กาสิโนถูกกฎหมาย" และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ รวมทั้งหมด 60 คน

 

เพื่อพิจารณาศึกษาการเปิด "สถานบันเทิงแบบครบวงจร" (Entertainment Complex) การจัดเก็บรายได้และภาษีจาก "ธุรกิจกาสิโนถูกกฎหมาย" และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดของตู้เกมพนันไฟฟ้าและการพนันออนไลน์ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๙ ประกอบด้วย

 

๑. นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก

๒. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี

๓. นายกิตติ ประทีปนาฏศิริ

๔. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม

๕. นายจีรเดช ศรีวิราช

๖. นายชยาวุธ จันทร

๗. นายชยุต ภุมมะกาญจนะ

๘. นายชัชวาลล์ คงอุดม

๙. นายชัยชนะ เดชเดโช

๑๐. นายชาดา ไทยเศรษฐ์

๑๑. นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี

๑๒. นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ

๑๓. นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์

๑๔. นายดํารงค์ พิเดช

๑๕.นายเดชอิศม์ ขาวทอง

๑๖. นายเทพไท เสนพงศ์

๑๗. นายนพ ชีวานันท์

๑๘. นายนิคม บุญวิเศษ

๑๙. นายบัลลังก์ อรรณนพพร

๒๐. นางบุญญาพร นาตะธนภัตร

๒๑. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา

๒๒. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

๒๓. นายปรีชาวุฒิ กี่สิ้น

๒๔. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ

 ๒๕. นายไผ่ ลิกค์

๒๖. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์

๒๗. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน

๒๘. นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

๒๙. นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์

๓๐. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข


เป็นอาทิ ส่วนรายชื่อทั้งหมด เป็นดังนี้ 

 

ราชกิจจาฯ ลงประกาศสภาฯตั้ง  \"กมธ. กาสิโน\" 60 คน ราชกิจจาฯ ลงประกาศสภาฯตั้ง  \"กมธ. กาสิโน\" 60 คน ราชกิจจาฯ ลงประกาศสภาฯตั้ง  \"กมธ. กาสิโน\" 60 คน ราชกิจจาฯ ลงประกาศสภาฯตั้ง  \"กมธ. กาสิโน\" 60 คน
 

logoline