ข่าว

เฮ "ราชกิจจาฯ" ประกาศ กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาทำ "บัตรประชาชน" ช่วงโควิด-19

เว็ปไซต์ "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยขยายเวลาทำ "บัตรประชาชน" ในช่วงสถานการณ์แแพรระบาดไวรัสโควิด-19 ออกไปอีกจนถึงสิ้นปี

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564  "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

 

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่ประชาชนจะต้องเดินทางไปขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนดหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น

เฮ \"ราชกิจจาฯ\" ประกาศ กระทรวงมหาดไทยขยายเวลาทำ \"บัตรประชาชน\" ช่วงโควิด-19

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวของ

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในปัจจุบันยังคง ทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตการแพร่ระบาดของโรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปทุกท้องที่จังหวัด และกรุงเทพมหานคร และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่

 

โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อ ภายในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อร่วมแก้ไขและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

จึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม จากภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕64

 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข่าวที่น่าสนใจ