ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศกกต. เลือกตั้งนายกเทศมนตรี-ส.สภาเทศบาล

ราชกิจจาฯ ประกาศกกต. เลือกตั้งนายกเทศมนตรี-ส.สภาเทศบาล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจาฯ ประกาศกกต. เลือกตั้งนายกเทศมนตรี-ส.สภาเทศบาล

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนั้น 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ กกต. คลอดระเบียบสอบยุบพรรคการเมือง

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  

โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ลงนามประกาศ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.

ราชกิจจาฯ ประกาศกกต. เลือกตั้งนายกเทศมนตรี-ส.สภาเทศบาล

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด