ข่าว

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายทหารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง พล.ท.ปิยะ รัชต์ธรบัวทิพย์ เป็นนายทหารประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ปิยะ รัชต์ธรบัวทิพย์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/186/T_0001.PDF

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายทหารหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด