ข่าว

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ประธานศาลฎีกา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2564   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่  ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นางเมทินี ชโลธร  ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่  ๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔  เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ประธานศาลฎีกา

สำหรับ ประวัติ น.ส.ปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา คนที่ 47

เกิดวันที่ 28 ต.ค. 2499  ปัจจุบันอายุ 64 ปี

-จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
-หลักสูตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา

-นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานศาลอุทธรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 และเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญในอดีต ได้แก่

ปี 2521 นิติกร, ปี 2525 ผู้ช่วยผู้พิพากษา, ปี 2526 ผู้พิพากษาประจำกระทรวง, ปี 2527 ผู้พิพากษา จ.ร้อยเอ็ด, ปี 2530 ผู้พิพากษา จ.ขอนแก่น, ปี 2534 ผู้พิพากษาจ.จันทบุรี ปีเดียวกันผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง, ปี 2536-2538 ผู้พิพากษา จ.น่าน, ลำพูน และนครสวรรค์, ปี 2540 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้,

ปี 2542 ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง ปีเดียวกันผู้พิพากษาศาลอุธรณ์, ปี 2549 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์, ปี 2551 ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 1, ปี 2553 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1, ปี 2554 ผู้พิพากษาศาลฎีกา ปี 2558, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ปี 2560 ประธานศาลอุธรณ์ภาค 1, 2562 ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา และ 1 ต.ค.63 ดำรงตำแหน่ง ปธ.ศาลอุทธรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ ได้แก่ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 ธ.ค. 46 มหาวชิรมงกุฎ วันที่ 5 ธ.ค. 43

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ประธานศาลฎีกา

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ