เช็ก 3 ข้อ คุณสมบัติกับมาตรการ "ธนาออมสิน" พักชำระหนี้ 2 เดือน"สินเชื่อ SMEs" และ"รายย่อย"ที่ถูกสั่งปิดกิจการกระทบ"โควิด-19"

20 ก.ค. 2564
503
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

"ธนาคารออมสิน"ประกาศมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน"สินเชื่อ SMEs" และ"รายย่อย"ที่ถูกสั่งปิดกิจการกระทบ"โควิด-19" ใครเข้าข่ายบ้างตรวจสอบที่นี่

 

 เพจ"ธนาคารออมสิน"ลงประกาศรายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน(นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย) ดังนี้

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ

1.เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจห้องแถวทั้งในนามบุคคลธรรมดาและในนามนิติบุคคล ที่สถานประกอบการต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

 

2.เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

3.ลูกหนี้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ(NPLs) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

วัตถุประสงค์มาตรการ
เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ

 

รายละเอียดความช่วยเหลือ
ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน(งวดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564)

 

เงื่อนไขหลังสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือ
เมื่อครบกำหนดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ให้ลูกหนี้จ่ายชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้เดิมโดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ให้ชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ
เปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์www.gsb.or.th ตั้งแต่19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.กำหนดปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.

 

คำแนะนำวีธีการลงทะเบียน
 • ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน Android 4.0 ขึ้นไป / iOS 5.0 ขึ้นไป

 

• เข้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome 26.0 / Edge 79.0 / Firefox 37.0 หรือ Safari 11.1

 

• ขนาดของรูปภาพที่แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB

 

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 

ระบบรักษาความปลอดภัย

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

 

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับธนาคารฯ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

 

 ลงทะเบียน

 

ข่าวเกี่ยวข้อง

 

เช็กที่นี่..รวมช่องทางติดต่อ'พักชำระหนี้' 2 เดือนกระทบ" โควิด -19"