เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนบ้านเด่นเหม้า และเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสม ณ วัดเด่นเหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด 

"รมช.ธรรมนัส" เดินหน้ามอบ ส.ป.ก. แก่พี่น้องเกษตรกร จ.ลำพูน

"รมช.ธรรมนัส" เดินหน้ามอบ ส.ป.ก. แก่พี่น้องเกษตรกร จ.ลำพูน

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่าจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่พี่น้องเกษตรกร ชุมชนตำบลแม่ลาน โดยมีแนวทางการนำที่ดิน จำนวน 2,706 ไร่ มาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่ราษฎรให้ได้รับเอกสารสิทธิ์ ต่อไป 
  "รมช.ธรรมนัส" เดินหน้ามอบ ส.ป.ก. แก่พี่น้องเกษตรกร จ.ลำพูน
ในวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านเด่นเหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรบ้านเด่นเหม้า และได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 29 ราย 32 แปลง เนื้อที่ 198 ไร่ โดยมอบผ่านท่านนายอำเภอลี้ พร้อมได้รับทราบแนวทางการจัดที่ดินพื้นที่หมดสัมทานเหมืองแร่ ตำบลนาทราย เนื้อที่ 241 ไร่ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และวิจัยพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

"รมช.ธรรมนัส" เดินหน้ามอบ ส.ป.ก. แก่พี่น้องเกษตรกร จ.ลำพูน

 

 

จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ประมาณ 2,815,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 8 อำเภอ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขาและพื้นที่ลักษณะภูเขา มีพื้นที่ประกอบเกษตรกรรม 692,000 ไร่ สินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ ลำไย ข้าว กระเทียม โคนม และไก่พื้นเมือง ชุมชนบ้านเด่นเหม้า ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ มีประชากร จำนวน 259 ราย 89 ครัวเรือน อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด แม่ก้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลำไย และพื้นที่ดังกล่าว ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีกด้วย

"รมช.ธรรมนัส" เดินหน้ามอบ ส.ป.ก. แก่พี่น้องเกษตรกร จ.ลำพูน

"รมช.ธรรมนัส" เดินหน้ามอบ ส.ป.ก. แก่พี่น้องเกษตรกร จ.ลำพูน