เมื่อวันที่ 18 ก.พ.2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจำปี พ.ศ.2563  ความว่า

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพ ประจําปี พ.ศ. 2563 ในการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินบําเหน็จชราภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 20 แห่งพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ์ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2561 สํานักงานประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 2 เงินสมทบ หมายถึง เงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ที่คิดจากอัตราเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนเดือนละห้าสิบบาทตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง และเงินสมทบ เพิ่มเติมตามมาตรา 15 วรรคสอง หรือคิดจากอัตราเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนเดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ตามมาตรา 20 วรรคหนึ่ง และเงินสมทบเพิ่มเติมตามมาตรา 20 วรรคสอง

ข้อ 3 ผลประโยชน์ตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพ ประจําปี พ.ศ.2563 ให้คํานวณจ่าย ในอัตราร้อยละสามจุดหนึ่งหนึ่งต่อปี ของเงินสมทบและผลประโยชน์ตอบแทนสะสมรวมกัน

ข้อ 4 อัตราผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 3 ให้ใช้บังคับสําหรับการคํานวณจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพในปีต่อไปด้วย จนกว่าสํานักงานประกันสังคมจะออกประกาศเปลี่ยนแปลง

ราชกิจจาฯ ประกาศอัตราผลประโยชน์เงินบําเหน็จชราภาพ ผู้ประกันตน ม.40