เมื่อวันที่ 12 ม.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งศาลเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของจำเลย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.3857/2562 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แจ้งว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนายกร ทัพพะรังสี จำเลย ไว้เด็ดขาด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483

บัดนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของนายกร ทัพพะรังสี จำเลย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

สำหรับนายกร ทัพพะรังสี เป็นอดีตนักการเมืองชื่อดัง เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหลายกระทรวง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ศาลสั่งเห็นชอบประนอมหนี้ 'กร ทัพพะรังสี' อดีตรองนายกฯ ก่อนล้มละลาย