ข่าว

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'ท่านใหม่' เป็น'พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล'

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายทหารพิเศษ 3 นาย ระบุ 'ท่านใหม่' เป็น'พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล'

วันที่ 5 พ.ย. 2563 - เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไท ยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ .ศ . ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ แล ะมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน ๓ นาย ดังนี้

๑. พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

๒. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

๓. พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง \'ท่านใหม่\' เป็น\'พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล\'

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ