ส่วนราชการ งานบริหารสำนักงานท่าพระจันทร์ กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์  ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ขอความร่วมมือบุคลกรดำเนินการด้านจราจรและสถานที่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โดยหนังสือดังกล่าวได้ส่งถึง อธิการบดี/ รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี/ คณบดี/ ผู้อำนวยการสำนัก/ สถาบัน/ ศูนย์/ กองโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ / ประธานสภาอาจารย์/ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย/ เลขานุการคณะ/สำนัก/ สถาบัน/ ศูนย์/ หัวหน้างานอนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖ต และข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ยืนยันว่าจะใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นสถานที่ชุมนุม "๑๙ กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร" ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น เป็นต้นไป นั้น
 

ดังนั้นเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในการดูแลป้องกันด้านอาคารและระบบสาธารณโภคต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ของมหาวิทยลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานดำเนินการ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
๑. ขอให้บุคลากรทุกหน่วยงานออกนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ก่อนเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒.ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาจอดค้างคืนในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
๓.หากมีเหตุฉุกเฉินต้องรักษาความปลอดภัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ ๑๒๓, ๓๐๐๐ ได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์