วันที่ (16 ก.ย.)  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกเอกสารข่าว เกี่ยวกับคำร้องกรณีนายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ โดยผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลกลุ่มต่าง ๆ จัดการชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสอง แล้วผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและมีคำสั่งให้คณะบุคคลเลิกการกระทำดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่าแม้ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ ในการจัดการชุมนุมปราศรัยรวม ๖ ครั้ง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ หรือไม่ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดขอให้พิจารณาเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสอง เกี่ยวกับการจัดการชุมนุมปราศรัยของคณะบุคคลในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งตามคำร้องระบุว่าการชุมนุมปราศรัยในวันดังกล่าวมีผู้กล่าวปราศรัย ๓ คน ที่มีการกระทำตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คือ นายอานนท์ นำภา นายภาณพศ จาดนอก และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข ๑ กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้
 

ส่วนตามคำร้องที่กล่าวอ้างว่ามีการปราศรัยในการชุมนุมครั้งอื่นตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข ๑ ไม่ปรากฎว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสอง ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องเฉพาะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสามที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไว้พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้งสามเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องและเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา มีคำสั่งให้อัยการสูงสุดแจ้งผลการดำเนินการและส่เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ร้องยื่นเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
สำหรับการชุมนุมเมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ภายใต้หัวข้อ "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน"