นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ เพื่อพิจารณาเป็นญัตติด่วนให้รัฐสภามีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา 210 อนุ 2 ของรัฐธรรมนูญ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256 อนุ 1 

 

โดยคัดค้านร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ทั้ง 4 ญัตติของฝ่ายค้าน เพราะเห็นมีปัญหาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากในร่างดังกล่าวมีรายชื่อ ส.ส.ซ้ำซ้อนกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 เพื่อเปิดทางตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอต่อประธานรัฐสภาไปแล้ว ซึ่งประธานรัฐสภาได้สั่งให้บรรจุในระเบียบวาระไปแล้วจึงต้องใช้ช่องทางของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในกรณีรายชื่อ ส.ส. ผู้เสนอความเห็นซ้ำกันดังกล่าว ว่าเข้าข่ายขัดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานต่อไป เพราะกังวลเรื่องปัญหา การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งรับหลักการ ซึ่งต้องใช้วิธีการขานชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย ขณะที่สมาชิกรัฐสภามีจำนวนมากถึง 750 คน จะต้องใช้เวลาเรียกชื่อและลงคะแนนญัตติละหลายชั่วโมง รวมไปถึงการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญของ ส.ส. ที่อาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ