13 ส.ค 63 นายนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  แถลงภายหลังประชุมร่วมกับสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่า วันนี้ขอให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และให้หาทางแก้ไข จึงมีข้อสรุป 4ข้อ คือ

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. มหาวิทยาลัยยอมรับในสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
3. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยของรับไปดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้าน เพื่อชี้แจงให้สังคมได้ทราบต่อไป 
4. มหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัย โดยเชื่อในแนวทางการปรึกษาหารือกันแบบสันติวิธี 

   ส่วนการใช้สถานที่ในครั้งต่อไป หากจะมีการจัดการชุมนุมนั้น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อเน้นกิจกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสำคัญ  ส่วนการปราศรัยในวันดังกล่าวรวมถึงข้อเรียกร้อง 10ข้อ จะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรในที่ประชุมมีการหารือกันหรือไม่ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบุว่า ที่ประชุมยังไม่ได้พูดคุยเพราะมหาวิทยาลัยขอรับไปสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นก็จะต้องไปดูในรายละเอียดของข้อเท็จจริง โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญ 

ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง และเนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษา และนักศึกษาเป็นส่วนสำคัญของมหาวิทยาลัย จึงต้องดำเนินการให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 

ส่วนข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ก่อนหน้านี้ของกลุ่มนักศึกษานั้น มองว่า อันไหนที่ไม่ออกนอกกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายก็เป็นสิทธิเสรีภาพในการพูด แต่หากก้าวล่วง ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแลให้ดีและรับผิดชอบ ซึ่งย้ำว่า สภามหาวิทยาลัย เห็นด้วยกับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายนรนิติ ระบุด้วยว่า ส่วนตัวก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงในมหาวิทยาลัยแบบที่เคยเกิดขึ้น และหวังว่ากระบวนสันติวิธีจะใช้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน

สำหรับรายชื่อของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีดังนี้

1.ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร
2.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. คณิต ณ นคร 
3.รองศาสตรจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี 
4.นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
5.นางเกศรา มัญชุศรี
6.ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 
7.ศาสตราจารย์ดร. จรัญ จันทลักขณา 
8.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 
9.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 
10.ศาสตราจารย์ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย 
11.ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี 
12.ศาสตราจารย์ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ 
13.ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล 
14.ดร. พินิจ บุญเลิศ 
15.นายมานิจ สุขสมจิตร 
16.ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
17.ศาสตราจารย์ดร. สกนธ์ วรัญญวัฒนา 
18.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) หิรัญ รดีศรี 
19.รองศาสตราจารย์ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 
20.รองศาสตราจารย์ดร. อนุชาติ พวงสำลี
21.รองศาสตราจารย์ดร. ธีรเจีย ศิริพงษ์กุล 
22.รองศาสตราจารย์ดร. สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ประชา คุณธรรมดี 
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วีระยุทธ โถวประเสริฐ 
25.นายเสริม กัลยารัตน์ 
26.ศาสตราจารย์ดร. อัมพร ธำรงลักษณ์ 
27.นายสิทธิชัย พันเศษ
28.รองศาสตราจารย์ดร. สมชาย สุภัทรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
29.รองศาสตราจารย์อานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย

 

                             สภาฯ "มธ. " ประกาศจุดยืน 4 ข้อ