ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณาจารย์จำนวน 105 คน จากหลายมหาวิทยาลัย ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์สนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน เวทีปราศรัยในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

มีรายชื่อ คณาจารย์ รวม 105 คน ดังต่อไปนี้

1.ผศ.ดร. กนิษฐ์ ศิริจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.ผศ.ดร. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 3.อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร ม.เชียงใหม่4.ผศ. กฤษณะพล วัฒนวันยู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5.อาจารย์ก่อพงศ์ วิชญาปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

6.ผศ. กิตติกาญจน์ หาญกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ 7.อาจารย์กุศล เลี้ยวสกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 8.รศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ ม.เชียงใหม่ 9.ผศ.ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10.อาจารย์คอลิด มิดำ คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 11.อาจารย์คมลักษณ์ ไชยยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

12.อาจารย์เคท ครั้งพิบูลย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 13.อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล14.นายจักเรศ อิฐรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 15.อาจารย์จักรกฤษ กมุทมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 16.ดร. จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17.ผศ.ดร. เฉลิมพงษ์ คงเจริญ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 18.อาจารย์ชนม์ธิดา อุ้ยกูล คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 19.ผศ. ชล บุนนาค 20.ชยุตม์ ชำนาญเศรษฐ University of Aberdeen 21.อาจารย์ชลิตา บัณฑุวงศ์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

22.ชัยพงษ์ สำเนียง ม.เชียงใหม่ 23.ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 24.อาจารย์ภก. ชินวัจน์ แสงอังศุมาลี คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม 25.ผศ.ดร. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ 26.ผศ.ดร. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

27.รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล ม.พะเยา 28.ผศ. ณปรัชญ์ บุญวาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 29.ดร. ณรุจน์ วศินปิยมงคล คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 30.ดร.ณีรนุช แมลงภู่ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 31.ดร. ดวงยิหวา อุตรสินธุ์

32.อาจารย์ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 33.ผศ.ดร. เดโชพล เหมนาไลย คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 34.ผศ.ดร. โดม ไกรปกรณ์ คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 35.ผศ.ดร. เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ 36.อาจารย์ธนสักก์ เจนมานะ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

37.ดร ธนาวิ โชติประดิษฐ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 38.อาจารย์ธาริตา อินทนาม คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 39.ผศ.ดร. ธิกานต์ ศรีนารา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 40.อาจารย์ธีรพจน์ ศิริจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 41.อาจารย์ธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

42.อาจารย์ธีรวัฒน์ ขวัญใจ คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 43.ผศ.ดร. นภนต์ ภุมมา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 44.รศ.ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 45.อาจารย์นฤมล กล้าทุกวัน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 46.ผศ.ดร. นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

47.อาจารย์นัทมน คงเจริญ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 48.ผศ. นาตยา อยู่คง คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 49.ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ ม.เชียงใหม่ 50.ผศ.ดร. นิพนธ์ ศศิภานุเดช คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 51.อาจารย์บัณฑูร ราชมณี คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

52.อาจารย์บาหยัน อิ่มสำราญ อดีตศาสตราจารย์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 53.อาจารย์บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล 54.อาจารย์เบญจ์ บุษราคัมวงศ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 55.อาจารย์เบญจรัตน์ แซ่ฉั่ว สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล 56.อาจารย์ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

57.ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 58.นางสาวปิยะนุช สิงห์แก้ว 59.อาจารย์ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ม.เชียงใหม่ 60.อาจารย์พชรวรรณ บุญพร้อมกุล คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 61.อาจารย์พนมกร โยทะสอน วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์

62.อาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 63.อาจารย์พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย64.อาจารย์พศุตม์ ลาศุขะ65.อาจารย์พสิษฐ์ วงษ์งามดี คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 66.ผศ.ดร. พรเทพ เบญญาอภิกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

67.อาจารย์พลอย ธรรมาภิรานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 68.อาจารย์พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ 69.พิชญา บุญศรีรัตน์ ม.สงขลานครินทร์ 70.รศ.ดร. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 71.ผศ.ดร. พิเชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

72.ผศ. พิพัฒน์ สุยะ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 73.ดร. พิสิษฏ์ นาสี คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่74.อาจารย์พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 75.อาจารย์เพ็ญศรี พานิช สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 76.ดร. ภาสกร อินทุมาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

77.อาจารย์มนฑิตา โรจน์ทินกร คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 78.อาจารย์มิ่ง ปัญหา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 79.อาจารย์เมธาวี โหละสุต คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 80.อาจารย์รุสนันท์ เจ๊ะโซ๊ะ ม.มลายา 81.อาจารย์วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

82.ผศ.ดร. วันวิสาข์ ธรรมานนท์ ม.สงขลานครินทร์ 83.รศ.ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 84.อาจารย์วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 85.อาจารย์เวียงรัฐ เนติโพธิ์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 86.ผศ.ดร. ศรันย์ สมันตรัฐ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

87.ดร. ศิริพร เพ็งจันทร์ ม.สงขลานครินทร์ 88.ผศ. ศุภวิทย์ถาวรบุตรคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 89.อาจารย์ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ม.ธรรมศาสตร์ 90.ดร.สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 91.อาจารย์สุรัช คมพจน์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

92.ผศ.ดร. เสาวณิต จุลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 93.อาจารย์อนินทร์ พุฒิโชติ 94.รศ.ดร. อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ 95.รศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 96.ผศ.ดร. อรุณี สัณฐิติวณิชย์ คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

97.ผศ.ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 98.อาจารย์อานันท์ อุชชิน คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 99.ดร. อันธิฌา แสงชัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 100.ดร. อิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 101.อาจารย์อิสร์กุล อุณหเกตุ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

102.อาจารย์อุเชนทร์ เชียงเสน สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 103.ผศ.ดร. เอกพลณัฐ ณัฐพันธนันท์ คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร 104.ผศ. เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และ105.อาจารย์อำพรรณี สะเตาะ มหาวิทยาลัยรังสิต