วันที่ 30 ก.ค.63  นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหารกองทุนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล รองประธานกรรมการบริหารฯ คนที่ 1 นายสำเริง ปานชาติ รองประธานกรรมการบริหารฯ คนที่ 2 นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟก. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กฟก. ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) 

         

 

                                           กรรมาธิการพิจารณา(ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูฯ ถกนัด 4 เชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจง            

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรรมาธิการฯได้เชิญเลขาธิการ กฟก.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาระสำคัญ เหตุผลและความจำเป็น และความเห็นต่อการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เพิ่มเติม) ซึ่ง กฟก. ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพิ่มเติมต่อจากเมื่อวานนี้ (29 ก.ค.63)

                 กรรมาธิการพิจารณา(ร่าง) พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูฯ ถกนัด 4 เชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจง            

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมนัดที่แล้วได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว อาทิ สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) กรมบัญชีกลาง เป็นต้น ซึ่ง กฟก. ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ทั้ง 3 มาตรา