เวลา 10.00 น. วันที่ 30 มิ.ย. 2563 ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)  พล.ต.อ.เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา โฆษกคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยรศ.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  และกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อเชิญชวนสื่อมวลชน เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital Platform) “One Country One Platform” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 นาฬิกา ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

รศ.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปรับปรุง พัฒนาระบบ และการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ กล่าวว่า โครงการสัมมนาเรื่อง ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital Platform) “One Country One Platform” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอกรอบแนวคิดเกตเวย์ดิจิทัลกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนบริการดิจิทัล ระหว่างหน่วยงานของรัฐและการบูรณาการข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนผ่านโครงการบัตรดิจิทัลแห่งชาติ รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นสาระสำคัญในรายงานผลการศึกษาไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม One Country One Platform ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยของรัฐ

 

สำหรับกรอบแนวคิดของเกตเวย์บริการดิจิทัลที่นำเสนอนั้นจะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมบริการดิจิทัลของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาครัฐจะยังคงทำงานผ่านระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ หรือ Government Data Exchange (GDX) ที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเกตเวย์บริการดิจิทัลที่นำเสนอนั้น เป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการรับส่งข้อมูลของแต่ละบริการดิจิทัลที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ติดตั้งไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เกตเวย์บริการดิจิทัล โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่า ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม One Country One Platform จะเป็นโครงการที่บูรณาการข้อมูลและบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ในงานสัมมนา จะนำเสนอความเป็นมาการบริหารจัดการข้อมูล รูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ Thailand National Card IDX เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการบริการดิจิทัลระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน โดยผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของเพจ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ในวันและเวลาดังกล่าวได้