การประชุมอินโด-แปซิฟิก แลนด์เพาเวอร์ คอนเฟอเรนซ์ (Indo-Pacific Landpower Conference) เมื่อวันที่ 20-21 พ.ค.2563 ผบ.ทบ. ได้เข้าร่วมการประชุมอินโด-แปซิฟิก แลนด์เพาเวอร์ คอนเฟอเรนซ์ (Indo-Pacific Landpower Conference) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 การประชุมออนไลน์ครั้งนี้จัดขึ้นแทนการประชุม LANPAC Symposium & Exposition ที่เคยจัดมาแล้ว 8 ครั้ง โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2556 และได้จัดประชุมต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยมีสมาพันธ์กองทัพบกสหรัฐฯ (Association of the United States Army, AUSA) เป็นเจ้าภาพ และมีผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้แทนกลุ่มประเทศในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 21 ประเทศ ซึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นหารือในการประชุมฯ ได้แก่ การสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงในภูมิภาคกับการแข่งขัน และการเปิดกว้างใน 10 ปีข้างหน้าของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก อีกทั้งยังได้นำเอาแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ของเกาหลีใต้ที่ประสบความสำเร็จ มาเป็นกรณีศึกษา โดยการใช้มาตรการ Lockdown และ Social Distancing ที่เข้มงวด และการมีวินัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ

ผบ.ทบ.ประชุมผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรกร่วมกับ ผบ.ทบ. ภาคพื้น อินโด – แปซิฟิก " อินโด - แปซิฟิก แลนด์เพาเวอร์ คอนเฟอเรนซ์ "

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว กองทัพบกสหรัฐฯ ได้กล่าวชื่นชม กองทัพบกในการจัดการฝึกร่วมกับกองทัพบกสหรัฐฯ ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกทุกนายปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ COVID-19  นอกจากนี้ ทางกองทัพบกสหรัฐฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับ กองทัพบกที่มีการพัฒนาสัมพันธ์มาอย่างใกล้ชิดในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างกองทัพบกทั้งสองประเทศที่พร้อมสนับสนุนกันในทุกมิติ

ผบ.ทบ.ประชุมผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรกร่วมกับ ผบ.ทบ. ภาคพื้น อินโด – แปซิฟิก " อินโด - แปซิฟิก แลนด์เพาเวอร์ คอนเฟอเรนซ์ "

ผบ.ทบ.ประชุมผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรกร่วมกับ ผบ.ทบ. ภาคพื้น อินโด – แปซิฟิก " อินโด - แปซิฟิก แลนด์เพาเวอร์ คอนเฟอเรนซ์ "

ที่มา .สัมพันธ์สำนักเลขานุการทหารบก
     

ผบ.ทบ.ประชุมผ่านระบบออนไลน์ครั้งแรกร่วมกับ ผบ.ทบ. ภาคพื้น อินโด – แปซิฟิก " อินโด - แปซิฟิก แลนด์เพาเวอร์ คอนเฟอเรนซ์ "