เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ระบุ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงให้แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมมอบอำนาจการบังคับบัญชาแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

๑ นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชาของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี CR : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (คลิกอ่านต้นฉบับที่นี่)

 

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี