16 พ.ค.63 เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุม และผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

อ่านข่าว...  ศบค.คลายล็อกเฟส 2 เคาะเปิดห้าง ปรับ"เคอร์ฟิว" วันนี้

          พล.อ.อนุพงษ์  กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายระยะ 2 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณข้าราชการทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งท้องที่ ท้องถิ่น สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ ทั้งส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส่วนราชการอื่น ๆ ที่ร่วมกันทำงานเป็นอย่างดี จนทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้
     

          มท.1   กล่าวต่อว่า สำหรับผลการดำเนินงานหลังจากการผ่อนคลายระยะ 1 พบว่า อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีกลุ่มผู้ฝ่าฝืน 2-3 กลุ่ม ดังนั้น ทุกพื้นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง และเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 ยังไม่มีวัคซีนในการรักษา เราจึงต้องอยู่กับโรคนี้อยู่อีกระยะหนึ่ง ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เรื่องสุขอนามัยของประชาชนเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถทำมาหากินเพื่อดำรงชีพได้ และเตรียมพร้อมวางมาตรการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศในอนาคต เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เศรษฐกิจเดินไปได้ นอกจากนั้น ในส่วนของราชการต้องทำหน้าที่กำกับดูแลในพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดโดยเคร่งครัด 
     

          นายนิพนธ์ บุญญามณี กล่าวว่า ขอให้ทุกจังหวัด และทุกอำเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลการให้และการรับสิ่งของบริจาคของพี่น้องประชาชนให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข และกำชับการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
     

 

          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อสั่งการเชิงนโยบาย ข้อห้าม และข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความสับสนของประชาชน และมาตรการที่ยังต้องดำรงการปฏิบัติ เช่น การงดหรือชะลอการเดินทาง เว้นแต่จะมีความจำเป็น รวมทั้งให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จในระดับพื้นที่ และการใช้จ่ายงบประมาณและกาจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และหากพบปัญหาการปฏิบัติให้รายงานมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือกับ ศบค. ต่อไป
     

          จากนั้น ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานผลการประเมินการปฏิบัติของจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งได้กำชับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมในระยะ 2 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) และแนวทางการปฏิบัติในการส่งแรงงานต่างด้าวกลับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ภูเก็ต สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้รายงานผลการปฏิบัติและสะท้อนแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติในระดับพื้นที่
     

          สุดท้าย พล.อ.อนุพงษ์  ได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดต้องสร้างความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรฐานสาธารณสุขพื้นฐาน คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากทางเลือก ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ไม่อยู่ในที่แออัด และลดการเคลื่อนที่ ถ้าทุกคน ทุกส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ เราจะก้าวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในเร็ววัน

 

'มท.1'เน้นย้ำทุก จว.ผ่อนคลายระยะ 2 ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขต่อเนื่อง