สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) -7 เมษายน 2563 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กกต. โดยมีวาระพิจารณากรณีที่พรรคการเมืองหลายพรรคได้มีหนังสือสอบถามกกต.เกี่ยวกับการเลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง 

ทั้งนี้เพื่ออนุมัติรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ.2562ตามมาตรา 43 และอนุมัติงบการเงินของพรรคการเมือง ในรอบปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 61 ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  ภายในเดือนเม.ย.เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

โดยภายหลังการประชุมสำนักงานได้ทำเอกสารเผยแพร่ข่าว โดยระบุว่า กกต.ได้พิจารณาหนังสือสอบถามดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจกกต.หรือนายทะเบียนพรรคการเมืองเลื่อนหรือขยายการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองได้

 

ส่วนกรณีที่พรรคการเมืองไม่อาจจัดประชุมใหญ่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ และนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของครม.ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร  ให้พรรคการเมืองแจ้งเหตุดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ทั้งนี้ สำนักงานกกต.จะได้มีหนังสือตอบข้อสอบถามพรรคการเมืองข้างต้น และแจ้งให้ทุกพรรคการเมืองทราบเป็นการทั่วไปต่อไป