เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า จํานวน 13 คน นั้น

 

 

 

               บัดนี้ พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้าได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายอุดมศักดิ์ คุ้มภัย โฆษกพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า ขอลาออกจากสมาชิกพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 จึงทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า พ.ศ. 2562 ข้อ 24 (3) ประกอบข้อ 64 (2)

               ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้าคงเหลือ จํานวน 12 คน ได้แก่

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 พรรคการเมืองเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 พรรคการเมืองเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร

 

 

 

 

 

 

               วันเดียวกัน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคพลังธรรมใหม่ ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังธรรมใหม่ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคพลังธรรมใหม่ จํานวน 17 คน นั้น

               บัดนี้ พรรคพลังธรรมใหม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายศุภกร โพธิ์เวชกุล และนายอำนวย อินทสร ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคพลังธรรมใหม่ ตามหนังสือลาออก ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จึงทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังธรรมใหม่ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 (2)

               ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคพลังธรรมใหม่คงเหลือ จํานวน 15 คน ได้แก่

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 พรรคการเมืองเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ 2 พรรคการเมืองเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร