12 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

 

 ให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาด และให้เรียกตัวย่อว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดย ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 มีองค์ประกอบและหน้าที่ อำนาจ คือ

 

นายกฯเป็นประธาน รองนายกฯและรัฐมนตรี อีก 16 กระทรวง เป็น กรรมการ รวมถึง นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นกรรมการ และมี รองเลขาธิการนายก ฝ่ายการเมือง เป็นกรรมการ และเลขานุการ ส่วน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการค้าภายใน และอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยทั้งหมดมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และมาตรการเร่งด่วน ในการบริหารสถานการณ์ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ.การบริหารราชการแผ่นดินด้านสาธารณะสุข และอื่น ๆ ทั้งนี้ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ให้ความร่วมมือตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วนตามที่กำหนด พร้อมกับการกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีเอกภาพและประสิทธิภาพ บริหารจัดการข้อมูลในการแก้ปัญหาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้