ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เลือกนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ต่อจากนายนุรักษ์ มาปราณีต 

สำหรับนายวรวิทย์ กังศศิเทียม  เกิดวันที่   ๑  มีนาคม ๒๔๙๕ ปัจจุบันอายุ 68 ปี

   ประวัติการศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กฎหมายมหาชน)

 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

     ประวัติการทำงาน

 • อัยการจังหวัดสกลนคร วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔

 • อัยการจังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖

 • อัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓

 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

 • ตุลาการศาลปกครองกลาง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

 • รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔

 • อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕

 • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑

    ประวัติอื่นๆ

 • ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ศป.) ๒ สมัย

 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร

 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)