5 มี.ค.2563-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังเมื่อเวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประชุมเพื่อคัดเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญ ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยขณะนี้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันจำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ 2.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม 3.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ 4.นายปัญญา อุดชาชน ซึ่งจะร่วมประชุมกับว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 4 คน ที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา ประกอบด้วย 1.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม อดีตประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้อง และขออนุญาตในศาลฎีกา 2.นายวิรุฬห์ แสงเทียน อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตรองประธานศาลฎีกา 3.นายจิรนิติ หะวานนท์ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) และ 4.นพดล เทพพิทักษ์ อดีตเอกอัครราชทูต 

 

 

                ล่าสุดที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติ เลือกนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ต่อจากนายนุรักษ์ มาปราณีต ที่จะพ้นวาระ โดยจากนี้จะแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ เพื่อนำรายชื่อประธานและว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป