คมชัดลึกออนไลน์ 9 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

มติ 7 : 2 ยุบพรรค กก.บห.ไม่รอดถูกตัดสิทธิ์ 10 ปี

22 กุมภาพันธ์ 2563 - 06:00 น.
ศาลรัฐธรรมนูญ,ยุบพรรค,พรรคอนาคตใหม่,กู้ยืมเงิน,ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 1,671 ครั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 7 ต่อ 2 ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตัดสิทธิ์ทางการเมือง กก.บห.พรรค 10 ปี ชี้ เงินกู้ 191.2 ล้าน ไม่ชอบด้วยกฎหาย ทำให้ได้เปรียบทางการเงิน กลายเป็นผู้บงการพรรค


              เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. องค์คณะตุลาการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย คำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้พิจารณายุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 72 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท โดย กกต. ส่ง นายสมพล พรผล ผอ.สำนักกิจการพรรคการเมือง เป็นผู้แทนเข้ารับฟังคำวินิจฉัย ส่วนพรรคอนาคตใหม่ไม่ส่งตัวแทนเข้ารับฟังคำวินิจฉัย

 

 

 

ศาลแจง 4 ประเด็นยุบ อนค.

              ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นวินิจฉัยไว้ 4 ประเด็น คือ 1. กกต. มีอำนาจยื่นคำร้องตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 หรือไม่ 2. มีเหตุให้ยุบพรรคตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 หรือไม่ 3. คณะกรรมการบริหารพรรคจะถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ และ 4. ผู้ที่เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคที่ถูกสั่งยุบพรรคจะจดทะเบียนก่อตั้งพรรคใหม่ภายในเวลา 10 ปี หรือไม่


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

              ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมอง ประเด็นที่ 1 กกต. มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ยุบพรรคตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 ส่วนการที่พรรคอนาคตใหม่โต้แย้งว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจวินิจฉัยคดีนี้นั้น ศาลเห็นว่าตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และ พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่วินิจฉัยคดีได้

 

 

 

มติ 7 ต่อ 2 ยุบพรรคอนาคตใหม่

              ประเด็นที่ 2 มีเหตุยุบพรรคอนาคตใหม่ตามมาตรา 92 หรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองต้องอาศัยรายได้ โดยกำหนดแหล่งที่มาไว้ในมาตรา 62 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังนั้น เงินส่วนใดที่พรรคการเมืองนำมาใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ไม่มีแหล่งที่มาตามกฎหมายระบุไว้ ย่อมถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยมิชอบ ด้วยมาตรา 62 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง นอกจากนั้น ยังพบว่าหลังจากนั้นนายธนาธรยังได้บริจาคเงินจำนวน 8.5 ล้านบาทให้พรรคอนาคตใหม่ ขณะที่พรรคอนาคตใหม่ก็มีการชำระคืนเงินกู้ จ่ายดอกเบี้ยพร้อมเบี้ยปรับเงินทั้ง 2 สัญญา โดยการที่พรรคอนาคตใหม่มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้เพียง 1.4 ล้านบาท แต่พรรคกลับทำสัญญากู้เงินจากนายธนาธร 2 ฉบับ รวม 191.2 ล้านบาท และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่ไม่เป็นไปตามปกติทางการค้า ถือเป็นการให้ประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองบรรดาที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้ โดยภายหลังที่ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินเพียงแค่ 2 วัน ซึ่งถือเป็นการผิดปกติวิสัย

 

 

 

              อีกทั้งการทำสัญญาเงินกู้ดังกล่าวจึงมีลักษณะที่มีข้อตกลงในสัญญาและพฤติการณ์ในการเอื้อประโยชน์ ช่วยเหลือพรรคอนาคตใหม่เป็นกรณีพิเศษไม่เป็นปกติในทางการค้าและไม่เป็นไปตามปกติวิสัยในการให้กู้เงิน และการชำระหนี้เงินกู้ยืมและการคิดดอกเบี้ย และเมื่อรวมประโยชน์อื่นใดที่พรรครับบริจาค กู้ยืมจำนวน 191.2 ล้านบาท กับเงินที่นายธนาธรบริจาคให้พรรคเมื่อปี 2562 จำนวน 8.5 ล้านบาทนั้น ย่อมชัดแจ้งว่าเป็นกรณีการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา 66 วรรคสอง ทั้งยังก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการเงิน มาเป็นผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียว อันส่งผลให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจการเมือง ดังนั้น การกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ จึงมีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นตามมาตรา และจากข้อเท็จจริงพฤติการณ์ดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเสียงข้างมาก 7 : 2 เสียงสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองตามตรา 92 วรรคสอง ประกอบวรรคหนึ่ง (3)

 

 

 

ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค 10 ปี

              ประเด็นที่ 3 เมื่อศาลตัดสินให้ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้ว ต้องเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 2 มกราคม 2562 และวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ทำสัญญากู้เงินอันเป็นการกระทำความผิดจนเป็นเหตุให้ถูกยุบพรรค โดยกำหนดระเวลาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี ซึ่งเหมาะควรกับความผิดที่ได้ฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 72 เรื่องห้ามบริจาคเงินให้พรรคการเมืองเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี และห้ามพรรคการเมืองรับบริจาคโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และประเด็นที่ 4 กรรมการบริหารของพรรคที่ถูกยุบจะจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่อีกไม่ได้ภายในเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค

 

 

 

เปิดชื่อกรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์

              สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 10 ปี ประกอบด้วย 1. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส. 2. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส. บัญชีรายชื่อ 3. น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส. บัญชีรายชื่อ 4. นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส. บัญชีรายชื่อ 5. พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส. บัญชีรายชื่อ 6. น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส. บัญชีรายชื่อ 7. นายไกลก้อง ไวทยการ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 8. น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 9. นายสุรชัย ศรีสารคาม ส.ส. บัญชีรายชื่อ 10. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 11. น.ส. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส. บัญชีรายชื่อ 12. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค 13. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค 14. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค 15. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค

 

 

 

              อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายนิรามาน สุไรมาน ได้ลาออกจากกรรมการบริหารพรรค เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับมติของพรรค แต่อย่างไรหากพรรคอนาคตถูกยุบ นายนิรนาม ก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี เพราะอยู่ในขั้นตอนการกู้เงินด้วย รวมกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ 10 ปี ทั้งหมด 16 คน

 

เผย 65 ส.ส. หาสังกัดใน 65 วัน

              ทั้งนี้ จากคำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นเหตุให้ ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ มีทั้งหมด 76 คน โดยแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต 26 คน บัญชีรายชื่อ 50 คน และมี 11 คน ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค ณ วันที่มีการกู้เงิน และตอนนี้ยังมีสมาชิกสภาพเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ โดยในส่วน ส.ส. ที่เป็นกรรมการบริหารพรรค 11 คน นั้นถูกตัดสิทธิ์การเมือง 10 ปี ทำให้พ้นสภาพการเป็น ส.ส. ส่วน ส.ส. จำนวน 65 คน ที่เหลือนั้นกฎหมายกำหนดให้หาต้นสังกัดใหม่ภายใน 60 วัน

 

 

 

‘บิ๊กตู่’ เกาะติดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดี อนค.

              เมื่อเวลา 14.00 น ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มอบหมายให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธานการประชุมสภากลาโหมแทน โดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุม ซึ่งคาดว่า พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมติดตามสถานการณ์ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่จากการกู้เงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191.2 ล้านบาท ที่ศาลรัฐธรรมนูญ เวลา 15.00 น. วันนี้ (21 กุมภาพันธ์) อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ และครอบครัว ได้ทำบุญครบรอบ 50 วันของ พ.อ.ประพัฒน์ จันทร์โอชา บิดาของ พล.อ.ประยุทธ์ ที่วัดโสมนัสราชวรวิหาร โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ตัวแทนภาครัฐและเอกชนร่วมทำบุญด้วย

 

 

 

“ไพบูลย์” ยัน “ปิยบุตร” ร่วมประชุม กมธ. ได้

              ที่รัฐสภา เกียกกาย ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่มี นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธาน กมธ. คนที่สอง เป็นประธานการประชุม โดยนายปิยบุตรเข้าร่วมประชุมนัดดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมนายไพบูลย์เข้าไปพูดคุย ซึ่งนายปิยบุตรกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า “พรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสินผมยังมาประชุมเป็น กมธ. ได้ใช่หรือไม่” ซึ่งนายไพบูลย์กล่าวขึ้นว่า “ได้แน่นอนอยู่แล้ว” ทั้งนี้ นายปิยบุตรกล่าวกับสื่อมวลชนที่รอทำข่าวและสอบถามถึงความเห็นต่อการลงมติของศาลรัฐธรรมนูญช่วงบ่ายว่า “ในกระเป๋าผมมีคำแถลงที่แบ่งเป็น 2 เวอร์ชั่นไว้แล้ว”

 

 

 

ฟันซ้ำ “ธนาธร” ผิดอาญา - ยึดเงิน

              รายงานล่าสุดแจ้งว่า นายธนาธรอาจจะถูก กกต. ดำเนินคดีอาญาซ้ำตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 124 ที่กำหนดเอาผิดผู้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้นั้น 5 ปี และมาตรา 125 ที่กำหนดเอาผิดพรรคการเมืองที่รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น 5 ปี และให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินมูลค่าที่กฎหมายกำหนดไว้ 10 ล้านบาท ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง และหาก กกต. มีการเอาผิดทางอาญากับพรรคอนาคตใหม่จะต้องต่อสู้กันในชั้นศาลถึง 3 ศาล

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ