เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2563 - ก้าวเข้าสู่ ปี 2563 ไม่ถึง 2 เดือนเต็ม คนไทยและประเทศไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความวุ่นวายในบ้านเมืองหลายเหตุการณ์ จนส่งผลกระทบต่อสภาวะทางอารมณ์และจิตใจอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมืองต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ประเทศกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “รัฐบาล” สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,222 คน ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

 

          1. เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆทางการเมือง ณ วันนี้ที่ประชาชนสนใจ คือ
อันดับ 1    การอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี    39.04%
อันดับ 2    การบริหารงานของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ    29.59%
อันดับ 3    การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม เช่น การระบาดของไวรัส เหตุกราดยิงที่โคราช    25.47%
อันดับ 4    คดียุบพรรคอนาคตใหม่    20.36%
อันดับ 5    ความไม่โปร่งใส ทุจริตคอรัปชั่น เช่น เงินทอนบ้านจัดสรรทหาร บุกรุกป่า    15.68%

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          2. เหตุการณ์หรือเรื่องราวต่างๆทางการเมือง ณ วันนี้ที่ประชาชนเบื่อหน่าย คือ
อันดับ 1    พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมือง เสียบบัตรแทนกัน    41.77%
อันดับ 2    ทำงานล่าช้า ไม่มีผลงาน   38.58%
อันดับ 3    ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล การทะเลาะเบาะแว้ง    21.73%
อันดับ 4    ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้อง เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง     18.25%
อันดับ 5    ปล่อยปัญหาให้เกิดขึ้นซ้ำซาก ไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้    14.36%

 

          3. ผลงานหรือเรื่องราวที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาล ในความคิดเห็นของประชาชน คือ
อันดับ 1    ต้องแก้ปัญหาให้รวดเร็ว สร้างผลงาน เช่น ฝุ่น PM 2.5 ไวรัส COVID19       33.59%
อันดับ 2    กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมการค้าการลงทุน     28.17%
อันดับ 3    บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นประชาธิปไตย    24.55%
อันดับ 4    ดูแลประชาชน แก้ปัญหาความยากจน ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี        22.48%
อันดับ 5    แสดงความโปร่งใส มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น    18.60%

 

          4. ผลงานหรือเรื่องราวที่บั่นทอนความเชื่อมั่นของรัฐบาล ในความคิดเห็นของประชาชน คือ
อันดับ 1    แก้ปัญหาล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เห็นผลงานเป็นรูปธรรม    43.18%
อันดับ 2    การรับมือกับเหตุการณ์ร้ายแรงต่าง ๆ ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    34.05%
อันดับ 3    การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด จริงจัง เลือกปฏิบัติ ไม่เป็นกลาง     20.19%
อันดับ 4    ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้      13.64%
อันดับ 5    การใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม เกินความจำเป็น    12.78%

 

ปชช. เบื่อนักการเมืองพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไร้ผลงาน