คณะทํางานสนับสนุนผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

               1). ทีมสนับสนุน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

               1. นายจําลอง ครุฑขุนทด ประธานที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี (หัวหน้าทีม)

               2. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี

               3. นายทวี สุระบาล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

               4. นายฉลอง เรี่ยวแรง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

               5. นายรณฤทธิขัย คานเขต ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร

               6. นายเอกภาพ พลซื่อ ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี

 

 

 

               2). ทีมสนับสนุน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

               1. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพลังงาน (หัวหน้าทีม)

               2. นายเวียง วรเชษฐ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

               3. นายภิรมย์ พลวิเศษ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

               4. นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรม 

 

               3). ทีมสนับสนุน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

               1. นพ.วิชัย ชัยจิตวานิชกุล ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี (หัวหน้าทีม)

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

               2. นายวัชระ กรรณิการ์ ประจําเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (โฆษกกระทรวงพลังงาน)

               3. นายสรชาติ สุวรรณพรหม คณะทํางานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

               4. นายพิกิฎ ศรีชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

               4). ทีมสนับสนุนพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

               1. นายอํานวย คลังผา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หัวหน้าทีม)

               2. นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

               3. นายธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย)

               4. นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี 

 

               5). ทีมสนับสนุน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

               1. นายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้าทีม)

               2. นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงพลังงาน)

               3. ดร.ภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้อํานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ภาคเหนือ

               4. ดร.สุชาติ ไตรแสง ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจํากระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

 

               6). ทีมสนับสนุน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               1. นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หัวหน้าทีม)

               2. นายนเรศ  ธํารงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

               3. นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

               4. นายสมเกียรติ ศรลัมภ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม) 

 

              นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานอํานวยการ ยุทธศาสตร์

               นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ เลขานุการ และ ประสานงาน

               นายวัชระ กรรณิการ์ หัวหน้าทีมโฆษก คณะทํางาน

               นายทศพล เพ็งส้ม หัวหน้าทีมฝ่ายกฏหมาย

               นายรณฤทธิขัย คานเขต หัวหน้าทีมฝ่ายประสานงาน สภาผู้แทนราษฎร

 

 

 

เปิดตัวองครักษ์รัฐบาลนอกสภา

 

 

 

เปิดตัวองครักษ์รัฐบาลนอกสภา

 

 

 

เปิดตัวองครักษ์รัฐบาลนอกสภา