เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจากการล้มละลายหลายฉบับ และมี 2 รายเป็นบุคคลที่มีนามสกุลเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

 

ประกาศฉบับแรก คดีหมายเลขแดงคดีหมายเลขแดงที่ ล. ๕๔๓๖ /๒๕๕ ศาลล้มละลายกลาง โดยกองบังคับคดีล้มละลาย ๑ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําพิพากษาให้นางนพภา วังกานน์ จําเลย เป็นบุคคล้มละลาย ตั้งแ่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ต่อมาศาลมีคําสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดจําเลยจากล้มละลายไว้นั้น

 

บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นางนพภา วังกานนท์  ผู้ล้มละลายจากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดบุคคล "2 นามสกุลดัง" จากการล้มละลาย

 

ส่วนอีกประกาศอีกฉับ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๘๘๔/๒๕๖๐ ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

 

ประกาศฉบับดังกล่าว ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของ นายกร ธนมหวัฒน์ หรือ นายศุภกร เพ็งดิษฐ์ ที่ ๑ กับพวก จําเลย เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

 

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของ นายกร ธนมหวัฒน์ หรือ นายศุภกร เพ็งดิษฐ์ จําเลยที่ ๑  เกิดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ไม่ปรากฏอาชีพ มีภูมิลําเนาอยู่ที่ ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๑๓๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ตั้งแต่วันที่๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดบุคคล "2 นามสกุลดัง" จากการล้มละลาย