5 กุมภาาพันธ์ 2563 นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 6/2563  กุมภาพันธ์ 2563

 

 

มีมติที่ประชุมเห็นควรกราบเรียนประธานวุฒิสภา ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ข้อ 69(2) ให้สมาชิกวุฒิสภารับทราบก่อนการออกเสียงเพื่อให้การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ความเห็นชอบตุลาการศาลรัฐรรมนูญของวุฒิสภาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามความประสงค์ของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละท่านที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมวุฒิสภาในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

 

รวมทั้งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 105) ด้วยประธานกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้พิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ คน แทน นายปรีชา เลิศกมลมาศ และ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ป.ป.ช.ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี

 

ซึ่งผลปรากฎว่ามีผู้ได้รับการสรหาโดยได้รับคะแนนเสียงถึง2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหาๆ จำนวน ๒ คน คือ 1)นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อัยการอาวุโสสำนักงานอัยการสูงสุด และ 2) นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี

 

 

ทั้งนี้ โดยได้รับความยินยอมจากบุคคลผู้ด้รับการเสนอชื่อต้วยแล้ว คณะกรรมการสรรหาจึงได้มีมติให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ต่อไป

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 15 คน ประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา จำนวน 12คณะ คณะละ 1คน และผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา จำนวน 3คน และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการภายใน 60วันที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมวุฒิสภาในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563