คมชัดลึกออนไลน์ 6 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล 40 นาย

27 มกราคม 2563 - 20:50 น.
เวบไซต์ราชกิจจาฯ,โปรดเกล้าฯ,พระราชทานยศทหาร
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 1,579 ครั้ง

เวบไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย


 

 

            เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

 

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

      ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 และลำดับที่ 2 ถึง ลำดับที่ 40 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

(ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา)

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ