คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลือกตั้ง ส.ส.กำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่าง

23 มกราคม 2563 - 20:11 น.
พระราชกฤษฎีกา,เลือกตั้ง,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,กำแพงเพชร,ราชกิจจาฯ
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 1,006 ครั้ง

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563


              เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563 ความว่า

 

 

 

              พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

              โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

              อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

              มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2563”

              มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

 

              มาตรา 3 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง

              มาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

              ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

              นายกรัฐมนตรี

              หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร เขตเลือกตั้งที่ 2 ว่างลง ซึ่งมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติว่า ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

อ่านข่าว - ราชกิจจาฯ ประกาศ ตั้ง ปารีณา - สิระ เป็นกรรมาธิการแทน

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลือกตั้ง ส.ส.กำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลือกตั้ง ส.ส.กำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

 

 

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลือกตั้ง ส.ส.กำแพงเพชร แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

 

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/006/T_0003.PDF

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ