เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิรุฬห์ชล วารวงค์ อายุ 27 ปี ชาวสมุทรสาคร ระบุว่า ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ (SMART PATROL CAR : SPC) และการจัดซื้อเรือยนต์ตรวจการณ์เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน คือ 1. สัญญาซื้อขายเรือยนต์ตรวจการณ์เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมือง 2. สัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการอัจฉริยะ และ 3. ภาพถ่ายประกอบ

 

 

 

              นายวิรุฬห์ชล กล่าวว่า เมื่อปี 2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีโครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์ยี่ห้อบีเอ็มดับเบิลยู พร้อมติดตั้งระบบเทคโนโลยีต่างๆ จำนวน 260 คัน วงเงินงบประมาณจำนวน 900 ล้านบาท โดยรถยนต์ดังกล่าวจะวิ่งได้ระยะ 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง และใช้เวลาในการชาร์จประจุไฟฟ้า 1 ครั้ง ประมาณ 6 ชั่วโมง ประกอบกับปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังไม่มีสถานที่ไว้สำหรับชาร์จประจุไฟฟ้าของรถยนต์ดังกล่าว ส่อไปในทางที่ว่าโครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้จริงอันเป็นการกระทำที่ทำให้รัฐต้องเสียหายและเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

              นอกจากนี้ในปี 2561 สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีโครงการจัดซื้อเรือยนต์ตรวจการณ์เพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 27 ลำ งบประมาณรวม 348,100,500 บาท วัตถุประสงค์ที่อ้างเป็นเหตุผลในการจัดซื้อคือเพื่อใช้ตรวจการณ์บริเวณชายแดนเน้นชายแดนด้านที่ติดน้ำ ซึ่งไม่เหมาะสมตรงตามภารกิจเพราะการตรวจลำน้ำหรือผลักดันคนเข้าเมืองผิดกฎหมายทางน้ำก็สามารถประสานกับกองบังคับการตำรวจน้ำ ซึ่งมีเรือและยุทโธปกรณ์ครบถ้วนกว่า นอกจากนี้ โครงการจัดซื้อดังกล่าวดำเนินการโดยสำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่ใช้งบประมาณจากเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บตามด่านตรวจคนเข้าเมืองมาใช้ในการจัดซื้อ จึงอยากให้ กมธ. ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวว่ามีความโปร่งใสหรือไม่อย่างไร