เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่” 

 

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลง กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทําให้มีคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ คงเหลือจํานวน ๑๖ คน นั้น 

 

บัดนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีนายนิรามาน สุไลมานได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสองดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่คงเหลือ จํานวน ๑๕ คน ได้แก่

๑. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค

๒. นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๑

๓. นายชํานาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๒

๔. พลโท พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๓

๕. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค ลําดับที่ ๔

๖. นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค

๗. นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค

๘. นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค

๙. นางสาวพรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค

๑๐. นายสุรชัย ศรีสารคาม กรรมการบริหารพรรค

๑๑. นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการบริหารพรรค

๑๒. นายชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค

๑๓. นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรค

๑๔. นายสุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค

๑๕. นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ

ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลง กก.บห.พรรคอนาคตใหม่

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลง กก.บห.พรรคอนาคตใหม่