royal coronation
22 มกราคม 2563
การเมือง

กกต.แจงมาตรฐานดำเนินคดีเงินกู้

15 มกราคม 2563 - 12:00 น.
กกต,คดีเงินกู้,คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 1,103 ครั้ง

กกต.แจงตรวจสอบงบการเงินพรรคการเมืองตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม ยกกรณีเงินกู้อนค.มีผู้ร้องเรียน

 

 

 

               15 ม.ค.2563-กกต.แจงตรวจสอบงบการเงินพรรคการเมืองตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม ยกกรณีเงินกู้อนค.มีผู้ร้องเรียน ส่วนพรรคอื่นไม่เป็นเรื่องร้องเรียน ต้องตรงจสอบจากงบดุลปี 57-61 พบเข้าข่ายความผิดต้องดำเนินการตสมกฎหมาย

 

              สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีการตั้งข้อสังเกตถึงพรรคการเมืองที่มีรายการกู้เงิน ในเอกสารงบการเงินประจำปี ว่า กกต.ได้ดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ ซึ่งในส่วนของพรรคอนาคตใหม่ ที่ผ่านมา กกต.ได้ดำเนินการ


 

 

             ดังนี้ 1. กรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องกล่าวหาว่าพรรคอนาคตใหม่ทำสัญญากู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในส่วนของคดีอาญา กกต.ได้ดำเนินการสืบสวน ตามระเบียบกกต.ว่าด้วย การสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด ของคณะกรรมการ กกต. ในส่วนคดียุบพรรคการเมือง คณะกรรมการ กกต.ได้มีมติให้นายทะเบียน พรรคการเมืองพิจารณาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งปรากฏว่าพรรคอนาคตใหม่กระทำการฝ่าฝืนมาตรา 72 จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการ กกต.ยื่นคำร้อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560


              2. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน เป็นกรณีการตรวจสอบรายได้จากงบการเงินของพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีของพรรคการเมืองส่งให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด หรือภายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป และเมื่อได้รับงบการเงินดังกล่าวแล้ว นายทะเบียพรรคการเมืองต้องประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมืองจากงบการเงินประจำปี นายทะเบียนพรรคการเมือง จะดำเนินการตรวจสอบได้ก็ต่อเมื่อพรรคการเมืองจัดส่งงบการเงินประจำปีในแต่ละปีให้นายทะเบียน พรรคการเมืองแล้ว


         

              เมื่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมือง ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561ใช้บังคับ ทำให้พรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 และพรรคการเมืองตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ และได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ เพื่อรับรองงบการเงินของพรรคการเมือง โดยมีพรรคการเมืองที่ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี2557ถึงงบการเงินประจำปี 2561 และส่งงบการเงินของพรรคการเมืองดังกล่าวต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 ดังนี้

 

              1.งบการเงินประจำปี 2557 มีจำนวน 73 พรรคการเมือง
              2.งบการเงินประจำปี 2558 มีจำนวน 72 พรรคการเมือง
              3. งบการเงินประจำปี 2559 มีจำนวน 70 พรรคการเมือง
              4.งบการเงินประจำปี 2560 มีจานวน 69 พรรคการเมือง
              5. งบการเงินประจำปี 2561 มีจำนวน 100 พรรคการเมือง

 

              ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ประกาศงบการเงินประจำปีของพรรคการเมืองให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ นายทะเบียนพรรคการเมืองอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2557 ถึงงบการเงินประจาปี 2561 ดังกล่าว หากตรวจสอบแล้ว พบว่าพรรคการเมืองใดกระทำการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นายทะเบียนพรรคการเมืองจะได้แจ้งให้พรรคการเมืองดังกล่าว ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ