royal coronation
21 มกราคม 2563
การเมือง

ไฟเขียว กห.ส่งกำลังพลเรียนร่วมหลักสูตรนายร้อยรัสเซีย

14 มกราคม 2563 - 19:05 น.
ครม,ส่งกำลังพล,กห,เรียนร่วมหลักสูตร,นักเรียนนายร้อย,สหพันธรัฐรัสเซีย,วลาดิมีร์ ปูติน,ประธานาธิบดีรัสเซีย,ข่าววันนี้,ข่าวการเมือง
Shares :
เปิดอ่าน 282 ครั้ง

ครม.ไฟเขียว กห.ส่งกำลังพล เรียนร่วม หลักสูตรนักเรียนนายร้อยสหพันธรัฐรัสเซีย หลัง ปูติน ปธน.รัสเซีย อนุมัติไทยอยู่ในกลุ่มมิตรประเทศที่สามารถได้รับทุนแบบให้เปล่า

 

 

          ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม (กห.) จัดทำความตกลง เลขที่ 173/3/764-1 ว่าด้วยการรับกำลังพลของราชอาณาจักรไทยเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาทหารของกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (ร่างความตกลงฯ) และให้ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ร่วมลงนามในร่างความตกลงฯ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างความตกลงฯ โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ให้ กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

 

          ร่างความตกลงฯ ดังกล่าวมีเพื่อกำหนดแนวทางในการส่งกำลังพลของไทยไปเข้ารับการฝึกศึกษาในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซีย ซึ่งกระทรวงกลาโหมจะเสนอรายชื่อหลักสูตรที่ต้องการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียพิจารณาภายในวันที่ 15 มกราคมของทุกปี โดยจะแจ้งรายชื่อหลักสูตรที่สามารถสนับสนุนที่นั่งศึกษาได้ให้ฝ่ายไทยทราบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมและภาษารัสเซีย ตั้งแต่เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นระยะเวลา 10 เดือน ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรทหารต่อไป

 

          ทั้งนี้ ฝ่ายรัสเซียได้แจ้งว่า นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ได้อนุมัติให้ไทยอยู่ในกลุ่มมิตรประเทศที่สามารถได้รับทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยเฉพาะหลักสูตรนักเรียนนายร้อยสหพันธรัฐรัสเซีย สำหรับหลักสูตรอื่นจะพิจารณาเป็นรายกรณี โดยร่างความตกลงฯ มีสาระสำคัญ ประกอบด้วย 1.เนื้อหาของความตกลง 2. ข้อกำหนดในการฝึกอบรม 3.การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและรายชื่อผู้สมัคร 4.การลงนามในผนวกแนบท้ายความตกลง 5.การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 6.หนังสือเดินทางตรวจลงตราและการลงทะเบียน 7.การสนับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 8.ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม 9.ความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกบอรม 10.การปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการรักษาความปลอดภัย 11.การยุติข้อพิพาท และ 12.การมีผลใช้บังคับของความตกลง

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ