นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กล่าวถึงกรณีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในประเด็น ผบ.เหล่าทัพเป็น ส.ว.โดยตำแหน่ง ว่า ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญฯ คนหนึ่ง เห็นด้วยกับแนวความคิดของนายชวน ในประเด็นนี้เป็นอย่างยิ่ง

    นายเทพไท กล่าวอีกว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอให้สภาฯตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นั้น ตนได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่า ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งข้าราชการประจำมาเป็นส.ว. ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักประชาธิปไตยสากล จะทำให้เกิดความลักลั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง ผบ.เหล่าทัพ ซึ่งเป็นข้าราชการประจำ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าราชการการเมือง คือนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ขณะเดียวกัน ผบ.เหล่าทัพในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของนายกฯและรัฐบาล กลับมีตำแหน่งเป็นส.ว.อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย มีอำนาจหน้าที่โหวตเลือกนายกฯ และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้วย จึงทำให้หลักการถ่วงดุล การแบ่งแยกอำนาจทางการเมืองผิดหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 
    “การอ้างเหตุผลเรื่องการป้องกันการปฎิวัติรัฐประหารโดยบัญญัติให้ ผบ.เหล่าทัพมาเป็นส.ว.โดยตำแหน่ง เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น มีแต่จะสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในระบอบประชาธิปไตยมากกว่า” นายเทพไท กล่าว

     นายเทพไท กล่าวอีกว่า  นายชวนได้แสดงจุดยันยืนอย่างชัดเจน คือการประกาศไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะเห็นว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีจุดอ่อน และจุดบกพร่องหลายประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ประเด็นการที่ ผบ.เหล่าทัพ ซึ่งมีสถานะเป็นข้าราชการประจำมาเป็นส.ว.อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เป็นการร่างรัฐธรรมนูญที่ผิดหลักประชาธิปไตยสากลที่ทั่วโลกยึดถือปฎิบัติกันมา

      "ดังนั้น ผมในฐานะที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญฯ จะนำประเด็นนี้เสนอเพื่อให้ที่ประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาศึกษา และหาแนวทางแก้ไขอย่างแน่นอน"