เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2562 - สมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ได้นำคณะ พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และ ยโสธร เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของ 3 จังหวัดนี้ และรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ

 

ครูหยุย นำทีมสว. ลงพื้นที่ 3 จว.อีสานตอนล่าง

 

          นางประภาศรี สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า จากการเยี่ยมประชาชนทั้ง 3 จังหวัดนี้ จ.อุบลราชธานี จะเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีพื้นที่เเละประชากรเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความพร้อมมากกว่า จ.อำนาจเจริญ และ จ.ยโสธร 
ในส่วนของตนเองซึ่งรับผิดชอบงานในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง จะพยายามเชื่อมต่องานของกรรมาธิการมาสู่การแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนใน จ.ยโสธร ให้มากขึ้น รวมทั้งประชาชนภาคอีสานตอนล่าง
คือ การสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ได้ การทำให้ชาวนาและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการแนะนำแหล่งทุน และการเข้าถึงทุน ของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนระดับล่าง และกลุ่ม start up ให้มีโอกาสเข้าถึงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของเกษตรกรและผู้ประกอบการต่อไป

 

ครูหยุย นำทีมสว. ลงพื้นที่ 3 จว.อีสานตอนล่าง

       

 

          อย่างไรก็ตาม สำหรับ จ.อำนาจเจริญ มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มคุณค่า มูลค่า และยกระดับสู่การเป็นเมืองสมุนไพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสู่เมืองการค้า การบริการ การค้าชายแดน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อประชาชนมีรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และพลังงานเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมคุณธรรม มั่นคง และสันติสุข มีการบริหารจัดการภาครัฐที่มีธรรมาภิบาลและทันสมัย     

 

          ทั้งนี้ในส่วนของ จ.ยโสธร นางประภาศรี กล่าวเสนอว่า จะพยายามทำให้เกษตรกรเป็นกลุ่ม Start up และ Smes ขนาดเล็ก ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือให้เป็นเกษตรกร ที่ค้าขายโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง ซึ่งจะต้องหาแหล่งทุนให้เกษตรกรเข้าถึงและเพิ่มศักยภาพค้าขายทาง Social On line เพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชย์ นำสินค้าเกษตร สู่ตลาดไทยและตลาดโลก โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ที่มีความโดดเด่นให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไป.