8 ธันวาคม 2562 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,263 คน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 หัวข้อ การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน

 

ทั้งนี้เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนักการเมือง เนื่องจากตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม นับตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งรัฐบาลประยุทธ์ 2 การทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างก็เป็นที่จับตามองของประชาชน โดยเฉพาะบทบาทของนักการเมืองที่อยู่ในสภาและนอกสภาที่กำลังเป็นประเด็นร้อนของสังคมอยู่ในขณะนี้ สรุปผลได้ดังนี้


1.การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ แบบไหน? ที่ประชาชนชื่นชม

อันดับ 1 ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 58.90%

อันดับ 2 ใช้ความรู้ความสามารถแก้ปัญหา มีผลงาน 44.34%


อันดับ 3 เสียสละ ทุ่มเท เป็นกลาง ตรงไปตรงมา 34.74%

อันดับ 4 เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน เป็นปากเป็นเสียง 33.33%

อันดับ 5 เข้าถึง ใกล้ชิดประชาชน ดูแลสม่ำเสมอ 14.99%

 

2.การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ แบบไหน? ที่ประชาชนอยากให้ปรับปรุง

อันดับ 1 ขายเสียง ทำเพื่อผลประโยชน์ เงินทอง 40.04%

อันดับ 2 ไม่ทำงาน ดีแต่พูด 38.63%

อันดับ 3 ทะเลาะเบาะแว้ง สร้างกระแสให้ตัวเอง 32.48%

อันดับ 4 ทำงานช้า ไม่มีประสิทธิภาพ 29.50%

อันดับ 5 ไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ 24.32%

 

3.สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก “นักการเมือง” ณ วันนี้ คือ

อันดับ 1 เป็นนักการเมืองที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี 42.92%

อันดับ 2 ทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ 39.32%

อันดับ 3 มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรม 37.28%

อันดับ 4 ปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย 18.30%

อันดับ 5 เลิกเล่นเกมการเมือง ช่วยกันพัฒนาการเมืองไทย 15.81%

 

สำรวจ...นักการเมืองแบบไหนคนไทยชื่นชม