วันที่ 7  ธันวาคม  2562  นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา งบประมาณ ด้านการฝึกอบรม   สัมมนา   ประชาสัมพันธ์   ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างที่ปรึกษา  การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศของส่วนราชการ  งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอื่นๆ และทุนหมุนเวียน เปิดเผยว่า

         ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯพบว่า มีประเด็นอนุมัติ เม็ดเงินงบประมาณตรงให้ภาคเอกชน ซึ่งมิใช่หน่วยรับงบประมาณ ตามพรบ.วิธีการงบประมาณปี61 จึงขอให้นำเรื่องเข้าปรึกษาในกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณชุดใหญ่ และขอปิดประชุม เมื่อเวลาเที่ยงคืนเศษ แต่ปรากฎว่าเมื่อเวลาตี1 ของคืนดังกล่าว อนุฯกรรมาธิการซีกรัฐบาล ได้ตามอนุฯกรรมาธิการซีกรัฐบาลจนครบองค์ประชุมและอนุมัติงบประมาณ100ล้านบาทให้มูลนิธิ พระยาสุริยานุวัตร ที่มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ

วรวัจน์ ชี้อนุฯงบสัมมนาฝ่ายรัฐบาล ลักหลับฝ่ายค้าน

      โดยสภาพัฒน์ที่มีนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขาธิการ และเป็นคนเดียวกับผู้นำเสนอจึงนำเรื่องดังกล่าวไปทักท้วงวิธีดำเนินการในคณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ  ทั้งนี้การจัดตั้งมูลนิธิดังกล่าว มีความพยายามจัดตั้งในปี 2561 แต่ติดปัญหาจึงเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนเมษายน2562 วรวัจน์ ชี้อนุฯงบสัมมนาฝ่ายรัฐบาล ลักหลับฝ่ายค้าน

       จึงเป็นที่น่าสงสัยว่า การรีบร้อนผ่านงบประมาณ จำนวนดังกล่าว มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ และเป็นการถูกต้องหรือไม่