3 ธ.ค.2562-ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)โดยกล่าวถึงข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

สั่งทำฐานข้อมูลเกษตรกร หวังพัฒนา Smart Farmer 

 

                โดยให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายเมือง เช่น กรุงเทพฯให้ออกไปรอบนอกโดยสร้างให้เป็น smart City แต่จะต้องมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อได้

                นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่เกี่ยวข้องกับ เกษตรกร โดยจัดหมวดหมู่เกษตรกรว่าทำการเกษตรในรูปแบบใดบ้าง จากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรเพื่อวิเคราะห์และร่วมกันในการดำเนินการ เช่น เกษตรอินทรีย์หรือปศุสัตว์

 

 

สั่งทำฐานข้อมูลเกษตรกร หวังพัฒนา Smart Farmer 

 

            รวมทั้ง ครอบคลุมการจ้างงานในพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตรโดยให้นำมาจัดแผนยุทธศาสตร์ภาพรวมดูแลเกษตรกรไทยอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดเป็น Smart Farmer อย่างแท้จริงและให้ทำความเข้าใจกับประชาชนว่ารัฐบาลให้ความสำคัญดูแลประชาชนทุกกลุ่มไม่เฉพาะเกษตรกรโดยจะหามาตรการดูแลประชาชนกลุ่มอื่นๆด้วย