เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) จังหวัดมหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561-2562 

 

 

 

          ในการนี้ นายชวน หลีกภัย   อดีตนายกรัฐมนตรี อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2562

 

'ชวน' รับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มมส

 

'ชวน' รับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มมส

 

'ชวน' รับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มมส

 

'ชวน' รับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มมส

 

**ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร*